آلبوم عکس

حضور رئیس محترم شورای اندیشه و مجمع بسیج کارگری استان در سازمان

رئیس شورا و مجمع بسیج کارگری استان سمنان ضمن حضور در سازمان بسیج کارگری استان پیرامون برنامه ها و چگونگی اجرای مجمع و جشنواره بسبج کارگری استان بامسول سازمان بسیج کارگری استان تبادل نظر کرده و درخصوص هرچه باکیفیت تراجرانمودن این دو برنامه مهم و اثربخشی بیشترنکاتی را بیان نمودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید