اخبار

سربازان عرصه کار و تولید استان در جلسات بصیرتی 9 دی ماه 1396

سربازان عرصه کار و تولید استان در جلسات بصیرتی 9 دی ماه 1396در راستای گرامیداشت حماسه و ایام الله 9 دی بسیجیان و فعالان عرصه کار وتولید ردههای بسیج کارگری استان در جلسات و نشستهای روشنگری و همایشهایی جهت گرامیداشت آن حماسه بزرگ وعظیم و ملی شرکت کردند.  بسیجیان پایگاه کارگری شهید عبدالحسین برونسی نیز با بیانات برادر جمشیدی این روز را گرامی و به پرسشها و ابهامات مطرح شده پاسخ داده شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید