اخبار

برگزاری سومین جلسه جشنواره تخصصی تربیتی صالحین استان

این جلسه ضمن تاکید بر در نظر گرفتن ابزار و جنبه های تشویقی لازم گزارش جامعی از برنامه ها و اقدامات مربوطه پیرامون شناسایی و معرفی گروه ها و نفرات جشنواره ارائه کردند .

اضافه کردن دیدگاه جدید