اخبار

برگزاری حلقه های صالحین بسیج کارگری

جلسه سرگروههاو فرماندهان ردههای بسیج کارگری - پایگاه های خواهران کارگری - پایگاه کارگری حضرت محمد رسول ا..(ص) - پایگاه کارگری شرکت نساجی کویر- نیمه شعبان بطور منظم وکامل برگزار میشود .

تصاویر بیشتر در گزارشات تصویری موجود میباشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید