اخبار

بازدید و بررسی واحدهای منتخب شهرستان مهدیشهر در سامانه جشنواره امتنان

با حضورنمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و کارشناسان امور اجتماعی و بازرس کار اداره مهدیشهر از واحدهای غرب استیل و مانا تک کویر که در سامانه جشنواره امتنان از نمونه های کار و تولید ثبت نام نموده بودند، بازدید بعمل آمد.به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان سمنان ، این بازدید بمنظور بررسی صحت مدارک ارسالی در سامانه جشنواره امتنان از جامعه کار و تولید انجام شد.محسن فائض کارشناس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ضمن بازدید از واحدهای منتخب گفت:ضروری است تا واحدها به کلیه سوالات مندرج در پرسشنامه با نهایت دقت پاسخ دهند و نسبت به پیوست کردن مستندات در سامانه در زمان تعیین شده اقدام نمایند.در ادامه دارایی کارشناس اداره آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان هدف از رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری را فراهم ساختن رفاه مادی و معنوی مردم از طریق نیازها و توجه به کیفیت زندگی، بهبود فضای کسب و کار و کرامت آنها دانست و تصریح کرد: این امر تحقق نمی یابد مگر با کار و تلاش و همت مضاعف که با انگیزه های قوی معنوی و الهی و خدمت بی منت همراه باشد.

بازدید و بررسی واحدهای منتخب شهرستان مهدیشهر در سامانه جشنواره امتنان

اضافه کردن دیدگاه جدید