1
2
3

رئیس سازمان بسیج کارگری استان سمنان، جناب آقای مصطفی کشاورزیان در گفت و گو با خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان سمنان، اعلام نمود اردوی جهادی منطقه...

رئیس سازمان بسیج کارگری استان سمنان، جناب آقای مصطفی کشاورزیان در گفت و گو با خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان سمنان اعلام نمود ، همزمان با...

رئیس سازمان بسیج کارگری استان سمنان، جناب آقای مصطفی کشاورزیان در گفت و گو با خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان سمنان، با اعلام خبر برگزاری اردوی...

اخبار کار و تولید